Đại Học Nhân Văn Việt Nam Hải Ngoại

Đại Học Nhân Văn
 

 Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường-Tộ

 Association CONVERGENCE

 

( Enregistrée au Tribunal d'Instance de Schiltigheim, Volume XXXII, No 1701, le 31 Octobre 2000 )

 

 13 g rue de l'ILL,  F 67116  REICHSTETT, France

 

Dự án thành lập

Đại Học Nhân Văn Việt nam Hải Ngoại

 

I - Dẩn Nhập

     Đại Học Hè VNHN đă thực hiện thành công bốn khóa (học tŕnh của một chu kỳ) vào các tuần lễ đầu tháng tám 1996, 1997,1998, 1999, 2001, 2002, 2003.

 Sinh hoạt cộng đồng  qui mô nầy nhằm:

— bảo đảm sự phát triển liên tục truyền thống văn hóa của người Việt nam .

— tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác giữa các giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh hoạt văn hóa

— giúp sinh viên, chuyên viên trẻ VNHN t́m hiểu và học hỏi về văn hóa, văn minh, ngôn ngữ, lịch sử, địa lư, tôn giáo, nghệ thuật... của dân tộc ḿnh, đồng thời cổ vơ tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng, phát huy những phương cách hội nhập tốt đẹp.

   Một sinh họat văn hóa có tầm mức qui mô của người Việt trong và ngoài nước là một nhu cầu bức thiết , và cũng là phận vụ đặc biệt của cộng đồng người Việt hải ngoại trong giai đoạn hiện nay. Đại Học Hè chỉ là một trong những đóng góp hạn chế vào sinh hoạt chung nầy; và trong tiến tŕnh phát triển  của ḿnh, Đại Học Hè VNHN muốn cải tiến phương thức tổ chức, mở rộng các sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng ; đó là lư do thúc đẩy công cuộc vận động thành lập Đại Học Nhân Văn VNHN.

II- Mục đích

    Đại Học Nhân Văn VNHN là một hiệp hội văn hóa giáo dục bất vụ lợi quốc tế có mục đích:

— Cổ vơ sinh hoạt văn hóa trong các cộng đồng người Việt  hải ngoại.

— Nghiên cứu và phổ biến các kiến thức về ngành nhân văn liên quan đến vùng văn hóa Đông-Nam-Á, đặc biệt của người VN.

— Đóng góp vào sự phát triển liên tục của sinh hoạt văn hóa  trong cộng đồng dân tộc VN trong cũng như ngoài nước; hỗ trợ việc gặp gở, đối thoại và hợp tác giữa các thế hệ khác nhau trong các cộng đồng người VN, giữa các cá nhân hoặc nhóm hoạt động văn hóa.

— Hỗ trợ người Việt hải ngoại hội nhập vào các sinh hoạt văn hóa của quốc gia ḿnh định cư, đồng thời đóng góp những giá trị văn hóa  truyền thống VN vào cộng đồng xă hội ḿnh đang sống.

III- Sinh hoạt

            * Nghiên cứu

      Các ban nghiên cứu chuyên biệt về các bộ môn:

— văn minh, các định chế và sinh hoạt xă hội

— các tôn giáo, triết học, tư tưởng Việt Nam

—  Viêt sử và địa lư

— nghệ thuật

— ngôn ngữ và văn chương

— tâm lư học, xă hội học, hội nhập, sinh hoạt cộng đồng, phát triển nhân cách

  *  Xuất bản, phát hành các tài liệu nghiên cứu

—  Tài liệu ấn loát

— Các cassettes audio và video, CD-ROM

— Các chương tŕnh phát thanh va truyền h́nh

  *  Xây dựng một tủ sách Đại Học

  *  Tổ chức Đại Học hàm thụ qua Internet

— Phối trí giảng dạy và học qua Internet

— Tuần lễ tập trung mỗi  năm( ghi danh, gặp gở sinh hoạt , giới thiệu giáo tŕnh, thi ).

  *  Các cuộc hội thảo, triễn lăm, tŕnh diển nghệ thuật

IV- Điều hành

Đại học Nhân Văn VNHN được điều hành theo qui ước tổ chức của một hiệp hội văn hóa trong các nước tự do. Trong khuôn khổ đó, ĐHNV VNHN có một số nét cá biệt:

— Những hội  viên tiên khởi xây dựng ĐHNV VNHN là thành viên sáng lập

— Về mặt tái chánh, ĐHNH VNHN thực hiện đường lối tự lực tự cường.

— Về quản trị: Cần bảo đảm sinh hoạt thường trực và liên tục với một phương thức tổ chức đơn giản  nhất.

V - Tiến tŕnh

— Xây dựng Ban Vận Động (từ tháng 8/2000 đến tháng 10/2003)

— Ban Vận Động cổ động nhân sự, dự thảo nội quy và chương tŕnh hoạt động  (từ tháng 11 /2003 đến tháng 1/2004)

— Đại Hội thành lập dự trù vào hè xuân năm 2004.

 

 Reichstett, ngày 18  tháng 8 năm 2003 

Nguyễn Đăng Trúc

 
 

Đại Học Nhân Văn Việt Nam Hải Ngoại

13g, rue de L'iLL  F-67116 Reichstett, France

                                                   Tél : 33 (0) 3 88205822 .  E-mail : assconvergence@free.fr